Контакт

Адреса: Бул. Јане Сандански бр.109Б

Тел за контакт:

+389 2 2400-970

Факс:

+389 2 2401-546

Е-mail:

aerodrom@aerodrom.gov.mk
sovet@aerodrom.gov.mk
odnosi.so.javnost@aerodrom.gov.mk
vesnik@aerodrom.gov.mk

Бесплатна телефонска линија за пријава на мито и корупција 0800 10 100

Работното време на Општина Аеродром е од понеделник до петок, од 08:30 до
16:30 часот.

Пауза од 12:00 до 12:30 часот.

Приемни денови:

Одделение
за даноци, такси и други приходи и Данок на имот

секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот


Одделение
за урбанизам
– понеделник и вторник од 09:00 до 11:00
часот


Комунално
одделение
– понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок
од 08:30 до 09:30 часот

Работи на градоначалникот

Односи со јавноста и меѓународна соработка

2401-555
2401-516

Локален економски развој

2401-542

Одделение за интеграција и развој на информативниот систем

2401-530

Правни, организациски и општи работи

Правни работи

2401-556

Работи на Советот

2401-526


Комунални работи

Урбанизам и подготовка на урбанистички планови

2401-528
2401-529

Заштита и унапредување на животната средина

2401-521
2401-552

Одделение за инспекциски работи

2401-522
2401-521


Финансии

Финансии

2401-513

Одделение за буџетска кординација

2401-536

Сметководство и плаќање

2401-535

Даноци, такси и други сопствени приходи

2401-537

Одделение за јавни набавки

2401-548


Образование, спорт, култура и заштита

Образование

2401-517
2401-515

Социјална и здравствена заштита

2401-518

Заштита и спасување

2401-516

Спорт

2401-517

Култура

2401-517


Фирми за тековно одржување на јавното осветлување

„Свем инженеринг“

3245875


Одделение за управување со човечки ресурси

2401-531

Одделение за внатрешна ревизија

2401-520

Лица за комуникација со лицата со попреченост со цел укажување на помош

Зорица Јаќимовска

2401-518

Ана Кареска

2401-520

Напомена

Општина Аеродром го задржува правото да ги објавува во општинскиот весник (комплетно или делумно) дописите од граѓаните стигнати по електронски пат (на горенаведените е-маил адреси) или преку архива, доколку смета дека е корисна информација и во интерес на пошироката јавност, во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.
Со самото испраќање на дописот Општина Аеродром ќе смета дека граѓаните се согласуваат нивните лични податоци (име и презиме) дадени во дописот да се користат за нејзини потреби, односно јавно објавување.
Исто така, Општина Аеродром не се обврзува да одговара на анонимни дописи.