Се за МСП

Поважни линкови:

Општина Аеродром

-Општина Аеродром – формулари

Скопски плански регион

– Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
– Агенција за вработување на Република Македонија
– Управа за јавни приходи на Република Македонија
– Министерство за економија
– Стопанска комора на Македонија
– Фонд за иновации и технолошки развој
– Македонска банка за поддршка на развојот
– Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
– Сојуз на стопански комори на Македонија
– Електронски систем за јавни набавки
– Биро за јавни набавки
– Одделение за соработка со НВО
– Централен регистар на Република Македонија

– Царина

– Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ)

– Програма за самовработување

Национална агенција за европски образовни програми

– Десо – development solutions

Uslugi.gov.mk

– Занаетчиска комора Скопје

– Вработување.ком


ЕУ Фондови

Република Македонија како земја кандидат во Европската Унија има пристап до голем број европски проекти, каде македонските претпријатија рамноправно со европските претпријатија се натпреваруваат со своите идеи и проекти. Програмите се финансираат од буџетот на Унијата. Висината на буџетот и неговото времетраење (обично 4 – 7 години) ги одредува Европскиот совет. Генерално, не постојат одделни национални квоти за програмите, во смисла на распределбата, но средствата се распределуваат по области согласно зададените приоритети и цели за развој на Европската Унија.
Програмите на Унијата ја опфаќаат скоро секоја област на социо-економскиот живот на европските граѓани: образование, култура, млади, медиуми, социјални прашања, развој на МСП, животна средина, транспорт, јавно здравје, правна соработка, борба против насилството, криминал, тероризам, информатичко општество, царина и даноци. Секоја програма има своја интернет-страница, на која се достапни сите информации поврзани со нејзините цели, активности, буџети, повици и досега остварени проекти.
Повеќе информации за програмите кои се нудат може да се дознае од публикацијата на ЕУ (European Union Support Programmes for SMEs ), а исто така и преку веб страната на Секретаријатот за европски прашања  http://www.sep.gov.mk/


Донаторска помош во Република Македонија

Во Република Македонија се активни повеќе донатори кои преку реализација на проекти помагаат во развојот и конкурентноста на македонската економија, пренесувајќи го своето знаење и експертиза. Во некои проекти постои можност за директна помош на фирмите преку консултанстки услуги, вклучување во разни обуки и активности и слично. Подетални информации за сите донатори и проекти има на веб страната на Секретаријатот за европски прашања   http://www.sep.gov.mk и  http://cdad.sep.gov.mk/Default.aspx.

Во согласност со структурата и намената на овој портал ви ги предочуваме следните донаторски проекти: